kezdeti lépések építőknek

1. Telek kiválasztása:

 • Közművesített-e (teljes, részleges , hiányos vagy közművesítetlen)
 • Beépíthetőség és maximális péületmagasság
 • Ne legyen túl keskeny és hosszúkás a telek
 • Ideálisan lehessen a tájolni az épületet
 • Ne legyen a telek nagyon meredek, vagy nehezen megközelíthető
 • A telken lévő értékes fék kivágása engedélyhez kötött-e
 • Milyen a talaj minősége
 • A szomszédok
 • Milyen az infrastruktúra

A telek közművesítettsége:

Teljesen közművesített:

 • Közmű energiaszolgáltatás (villany, gáz, távhő)
 • Közüzemi ivóvíz szolgáltatás
 • Közüzemi szennyvízelvezetés
 • Közterületi nyílt, vagy zárt csapadékvíz elvezetés

Részlegesen közművesített:

 • Közüzemi villamos energiaszolgáltatás
 • Közüzemi ivóvíz szolgáltatás
 • egyedi közüzemi történő szennyvíztisztítás, tárolás
 • Közterületi nyílt, csapadékvíz elvezetés

Hiányosan közművesített:

Ha a részleges közművekből valamelyik hiányzik.

Közművesítetlen:

Ha minden közmű hiányzik. EZ JELENTŐS KÖLTSÉGTÖBBLETET JELENT!

Hány %-a építhető be és mekkora magasságig:

A szabályozás megmondja, hogy a teleknek hány %-a lehet az épület alapterülete. Tudnunk kell tehát a pontos területét. Ezt a földhivatalnál kiváltható hivatalos helyszínrajzból, térkép másolatból lehet megtudni. A beépítési százalék a földszint beépítettségére vonatkozik, pontosabban a földből 1 méternél jobban kiálló épületrészek bruttó, tehát falakkal együtt vett alapterületét jelenti a telek területéhez viszonyítva.

Ne legyen túl keskeny és hosszúkás a telek:

A túl keskeny és hosszúkás telek hátránya, hogy csakis ugyanilyen adottságokkal bíró házat lehet rá tervezni, és a helyiségek elrendezése is egymásra „fűzve”, azaz egymás után kialakítva valósítható meg. Az ilyen telekre tervezett épületeknél nagyon sokszor a lehetőség a mérvadó és nem az igény, vagyis nem az lesz a végeredmény, amit szeretne a megrendelő, hanem ami lehet.

Ideálisan lehessen tájolni az épületet:

A lakóházak tervezésénél célszerű nagy gondot fordítani a lakóépület telken belüli elhelyezésére, a lakás egyes helyiségeinek megfelelő égtáj szerinti elhelyezésére, tájolására, a kertkapcsolatra, valamint a lakásból vagy teraszról való kilátásra. Figyelembe kell venni a telken meglévő növényzetet, illetve a felszíni adottságokat is (a lombkorona árnyékolását, télen-nyáron a benapozást, esetleg egy fa kivágását stb.). Az épületeket úgy szerencsés megtervezni, hogy a napos D-i, DK-i esetleg DNY-i oldalon helyezkedjenek el a lakóhelyiségek: nappali, étkező, terasz, dolgozószoba, gyerekszoba. A háló helyiségeknek a K-i, DK-i fekvés a megfelelő. A keletre tájolt hálószobák azzal a további előnnyel is rendelkeznek hogy éjszakai hőmérsékletük 2-4 °c-al alacsonyabb, mint a DNY-i vagy NY-i tájolású szobáké, hisz nappal nem éri őket intenzív napsugárzás. Az épület É-i, ÉK-i, ÉNY-i oldalán a konyha, fürdő WC kapnak helyet. Ezek azok a helyiségek amik nem igénylik a napfényt. A helyes tájolás tehát nagyban segít a helyiségek területi meghatározásában.

Ne legyen a telek nagyon meredek, vagy nehezen megközelíthető:

Pl.: domboldalon fontos, hogy a leendő épület a lejtés irányába nyíljon ki, ezért kedvezőek az utcától lefelé lejtő, jó tájolású telkek. A telek szemrevételezéskor keressük meg az esővíz nyomait, mérlegeljük, hogy számíthatunk e hordalékra, „özönvízre” a fenti területekről. Ha igen, az a kérdés, hogyan és mennyiért tudjuk kezelni ezt a gondot. Továbbá a mélyebb fekvésű, lefolyástalan horpaszokban is összegyűlik és pang a víz. Telkünk egy része sártengerré, szúnyogfészekké válhat, de az épületnek sem lesz hasznára. Kötött talajoknál, főként agyag esetében, dombvidéken számolnunk kell az úgynevezett rétegvíz megjelenésével. Ha az épülettel elzárjuk az eret, a víz mögötte feltorlódhat. Ez ellen úgynevezett Drén-rendszerrel kell védekezni, ami növeli az építkezés költségeit.

A telken lévő értékes fák kivágása engedélyhez kötött-e:

A telken lévő esetleg értékes, védett fák elhelyezkedése lényeges a tervezendő épület szempontjából, hiszen a védett, értékes fák kivágása engedélyhez kötött. Ha a kivágásukat fontolgatjuk, a helyi Önkormányzathoz kell kérelmet benyújtani. Az egy méter magasságban mért tíz centinél nagyobb törzsátmérőjű fákat, a gyümölcs- és kiszáradt fák kivételével, csak növény- egészségügyi, élet- és vagyonvédelmi okból, illetve építési tevékenység miatt lehet kivágni.

Milyen a talaj minősége:

Az, hogy milyen a talaj minősége, nagymértékben befolyásolja az alapozás költségeit. Ennek érdekében talajmechanikai szakvéleményt tanácsos készíttetni, amelyből kiderül a talaj minősége, rétegfelépítése, a talajvíz szintje és az is, hogy milyen alapozási módot javasolnak az adott területre. A szakvélemény készítői az épület méretétől függő számban (családi ház nagyságrendnél általában két helyen) próbafúrást készítenek az épület helyén, talajmintát vesznek minden mélységből. A talajmintákat laborban vizsgálják, és ez alapján adják meg a számításba vehető értékeket.

A szomszédok:

Célszerű megismerni a szomszédokat is, ismertetni velük szándékunkat a telekvásárlásról és a későbbiek során történő építési szándékunkról is. A szomszédi jó kapcsolat ápolásával, számtalan kellemetlen meglepetéstől menekülhetünk meg.

Milyen az infrastruktúra:

Infrastruktúra alatt a környék üzletekkel szolgáltatásokkal bölcsödével, óvodával iskolával való ellátottságát értjük, hiszen nem mindegy, hogy csak a sarokra kell leugrani boltba, vagy két településsel arrébb kell utazni az alapvető élelmiszerek megvásárlásához. A helyi jogszabályokból megismerhetjük a település későbbi fejlődésének irányait, nem mindegy ugyan is, hogy lakóházunk egy nagy forgalmú, esetleg zajos, környezetszennyező ipari, kereskedelmi beruházás, vagy természetvédelmi terület közelében lesz.

2. Földhivatali ügyintézés:

Az engedélyezési tervhez szükséges térkép másolatot kell a hivatalból beszerezni. Ezen okiratok beszerzése kötelező az engedélyezési eljáráshoz. A hiteles tulajdoni lapból egyértelműen megállapítható az ingatlan tulajdonságainak személye, a telek mérete, és hogy terheli-e az ingatlant valamely tulajdonszerzést korlátozó vagy akadályozó jog. A térkép másolat általában 1:1000 léptékben készül. A térkép másolaton szereplő adatoknak a tervezőnek össze kell vetnie a valósággal és területileg érvényes Helyi Építési Szabályzattal.

3. Szabadkézi vázlatok:

A tervezés első fázisa. A tervező a megrendelő elképzeléseinek megfelelően vázlatrajzot, „skiccet” ( az épület formai jellege, színek száma, tető formája, az alapterület funkcionális elrendezése) készít a helyi építési szabályozás figyelembe vételével. Az építési szabályzat útmutatást ad a beépítési módra, a beépítési százalékra, a zöldfelületek aránya, az építmény magasságára, a színterületi mutatóra.

4. Vázlattervek:

A vázlattervek méretarányosan, általában M1:100 léptékben megrajzolt és kótázott, szinte engedélyezési tervnek megfelelő színvonalú rajzok, melyekről a pontos méreteket is le lehet olvasni.

5. Önkormányzati egyeztetés:

Az önkormányzatnál az építésügyi osztály illetékes ügyintézőjével kell a továbbiakban a terveket folyamatosan egyeztetni, aki segít a hatályos rendeleteket, szabályzatok értelmezésében, és felhívja a figyelmet az engedélyeztetési eljárás során fellépő problémákra, hibákra.

6. Építészeti-műszaki dokumentáció:

A dokumentáció építész tervekből, nyilatkozatokból, tervezési programból, térkép másolatból, továbbá műleírásból áll, mely számításokból és szakági munkarész fejezetek leírásából tevődik össze. Az építési engedélyezési eljárás során ezt a dokumentumot vizsgálja az építésügyi hatóság, az építés megkezdésére feljogosító építési engedélyt – határozat formájában – erre adják ki.

Nyilatkozatok:

A tervezők nyilatkozata arról, hogy a terveket a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően, az érintett szakhatóságokkal egyeztetve készítették: és a tervezéshez szükséges jogosultságokkal rendelkeznek.

Tervezési program:

A tervezési programban rögzíteni kell minden olyan fontos tényt, amelyet a tervezés során figyelembe kell venni. A tervezési programban vizsgálni kell a megújuló energiaforrások használatának lehetőségét, és igény szerint rögzíteni kell a vagyonbiztonsági elvárások mértékét, továbbá tartalmazza a tervezési feladat leírását, megnevezve az építési tevékenységet.

Műszaki leírás:

A műleírás tartalmazza mindazokat az építménnyel kapcsolatos, információkat, amik a tervlapon nem, vagy csak részben ábrázolhatók: de különösen: 

 • Az építmény rendeltetésének leírását,
 • A telekre, a tervezett és a meglévő építményekre vonatkozó jogszabályban előírt azon paramétereket (telek beépített területe, beépített területek aránya a zöldfelülethez, épületmagasság, építmények egymástól való távolsága, élő-, hátsó-, oldalkeretek mérete) melyek nem szerepelnek az egyes tervlapokban.
 • A tartószerkezeti, az épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi,
 • Jogszabályban előírtak szerint az építménybe betervezett építési termékekre vonatkozó teljesítmény-jellemző meghatározását,
 • Az égéstermék-elvezetés megoldásának részletes leírását,
 • Az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges közművesítettséget,
 • A tervezett építmény, építményrész milyen műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeket, az építmény tűzvédelmi kockázati osztályát,
 • Az érintett közmű szolgáltatókkal történt egyeztetésre vonatkozó információkat,
 • Tűzvédelmi-, környezetvédelmi-, üzemelés technológiai leírás (szükség szerint)

Szakvélemények, számítások:

 • Statikai számítások, szakvélemények (szükség szerint)
 • Építményérték számítás
 • Épületmagasság-, beépítettségének számítása
 • Hőtechnikai számítás

Rajzi munkarészek (tervrajzok):

 • Térkép másolat: 1:1000, vagy 
 • Helyszínrajz: a földhivatali térkép alapján készített alaprajz: 1:100, esetleg 1:50 léptékben
 • Alaprajzok: az építményértelmezéséhez szükséges számú (de min. 2, egymással szöget bezáró alaprajzi vonalú), és a szintáthidaló(k) ábrázolásával készülő metszetrajz 1:100 esetleg 1:50 léptékben
 • Homlokzati rajzok: 1:100, esetleg 1:50 léptékben

Egyéb:

 • Térképmásolat
 • Statisztikai adatlap

Egyéb rajzok:

 • Felmérés tervek: amennyiben meglévő építmény átépítéséről, bővítéséről, bontásáról van szó
 • Utcakép: jellemzően zárt sorú beépítés esetén, a szabályozási terv előírhatja a szomszédos épületek utcai homlokzatainak ábrázolásával készítendő utcakép készítését, általában 1:200 léptékben
 • Fénykép dokumentáció: felmérési terveknél a meglévő dokumentálására szolgál.

Talajmechanikai feltárás:

A feltárás során próbafúrásokat végeznek (talajmintát vesznek) a tervezett épület alatt, és a mintákból laboratóriumi körülmények között megállapítják a talaj minőségét és talajmechanikai szakvélemény formájában az építtetőnek adják.

A feltárás során kiderül, hogy: 

 • Milyen magasan jelenik meg a talajvíz
 • Pontosan milyen talajréteg van a tervezett alapozási magasságnál
 • Mennyire teherbíró a talaj

Amennyiben nem készül talajmechanikai szakvélemény, repedések keletkezhetnek az épületen.

Geodéziai felmérés:

A térképen megtervezett mérnöki létesítmények terepi helyének megkeresése és megjelölése, más néven kitűzése. Segít az építési telek méretének pontos meghatározásában. A műszaki létesítmények tervezését és kivitelezését segítő ága.

Kertészeti terv:

A terv célja, a kertépítészeti koncepció, a növénytelepítési jellegzetességek, a fák, cserjék és a gyep arányának, elhelyezkedésének és a terep kialakításának, magassági értékeinek meghatározása. Az építési engedélyezési tervdokumentáció része, az önkormányzatok nagy részénél ma már az engedély megadásának feltétele. A kertterv készítésekor az építészeti tervezéshez hasonlóan figyelembe kell venni a tervezési területre vonatkozó építési előírásokat. A terv 1:100  vagy 1:250 léptékben készül.

7. Építési engedély iránti kérelem:

Az építési engedély iránti kérelem beadása az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer-en (továbbiakban ÉTDR)  (www.etdr.gov.hu) keresztül történik. A feltöltés történhet az ÉTDR online felületén, offline módon ÁNYK nyomtatványok használatával, de a dokumentáció elektronikus adathordozón személyesen az ügyfélszolgálati ponton, vagy postai úton is benyújtható. A papír alapú mellékletek digitalizálása és – az elektronikus adathordozón érkező tervrajzokkal együtt – feltöltése az ügyfélszolgálati ponton történik. Az építettő az ÉTDR felületén követheti nyomon az eljárás alakulását. A döntésről az ügyfél az általa választott módon (elektronikusan vagy papír alapon) értesül.

8. Kiviteli terv:

Építészeti kivitelezési tervdokumentáció készítése szükséges a:

 • 300 m² szintterületnél,
 • három építményszintnél, vagy
 • 1000 m³ bruttó térfogatnál nagyobb építményt, építményrészt érintő építőipari kivitelezési tevékenységnél.

Tartószerkezeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni:

 • Az épület tartószerekezete vagy annak alamei monolit vasbeton, kivéve a 6.6m-es fal- vagy oszlopköznél kisebb előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút,
 • Az épületteherhordó szerkezetének támaszköve 5,4m-nél nagyobb,
 • előregyártott födémszerkezet 6.6m-es fal- vagy oszlopköznél nagyobb, vagy 

Épületgépészeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha az építménybe 30 kw-nál nagyobb hőtermelő berendezés kerül beépítésre.

Épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha 7 kw-nál nagyobb az építmény elektromos áram teljesítményfelvétele.

Továbbá szakági tervek pl.: közmű tervek, kertrendezési terv, belsőépítészeti, padló- és egyéb- burkolati terv, útterv (jellemzően közútcsatlakozást érintő esetekben).

Építészeti kiviteli terv tartalma:

 • Építészeti műszaki leírás,
 • Kitűzési terv: az építmény kitűzési alappontjainak ábrázolása, a telek jellemző méreteivel és az azokból mért távolságokkal
 • Helyszínrajz
 • Alaprajzok, metszetek, homlokzatok M1:50 léptékben,
 • Részletrajzok: az építmény részletmegoldásait ábrázoló rajzok: M1:10, M1:5, M1:20 léptékben
 • Konszignáció: a terven szereplő (jellemzően ismétlődő).
  • Asztalos konszignáció: nyílászárók gyártási adatai: egyéb szerkezetek részlettervei
  • Lakatos konszignáció: lakatos (fémszerkezetű) szerkezetek részlettervei (pl.: acél lépcső, korlátok stb.).

APLUSHOMES

A hagyományos építkezésnél gyorsabban és költséghatékonyabban felépített, energiatakarékos ház, amely megfelelő életteret biztosít a család minden tagjának, a család igényeinek megfelelően.

Gyártás, kivitelezés.

Tájékoztatók

Impresszum

ÁSZF

Rólunk

Kapcsolat

Aplushomes | © 2021